2024 Guide Till Presentkortsskatt i Sverige För Företag

Gift card taxation in sweden
Presentkortsskatt i Sverige
Ummul Qura Danish
av Ummul Qura Danish
13 februari 2024

Presentkort har blivit ett populärt val för både privatpersoner och företag. De erbjuder en bekväm och flexibel gåvolösning som gör det möjligt för mottagaren att välja önskade varor eller upplevelser. För företag är presentkort ett värdefullt verktyg för att belöna anställda och ge incitament till kunder. I den här artikeln kommer vi att utforska skattereglerna i Sverige, med särskilt fokus på presentkort och hur de påverkar företag.

Vad är presentkortsbeskattning i Sverige?

I Sverige är presentkort inte föremål för beskattning eftersom de betraktas som verkliga gåvor. Sedan 2004 betraktas gåvor inte som skattepliktig inkomst. Om du får ett presentkort från någon behöver du därför inte betala inkomstskatt på värdet av presentkortet.

 • Skattebefrielse: Presentkort behandlas som riktiga gåvor och är inte föremål för inkomstskatt.
 • Internationella överväganden: Beskattningsreglerna kan variera för gåvor som tas emot utanför Sverige. Det är lämpligt att rådfråga om skattereglerna i givarens land.
 • Informella krav: Domstolar bedömer vanligtvis om en överföring kvalificerar sig som en gåva. Dessa krav inkluderar frivillig överföring, ingen förväntan på tjänst eller ersättning i gengäld och en tydlig avsikt att ge gåva från givaren.
 • Gåvobrev: Det finns ingen direkt gräns för hur mycket man kan få i gåva, men det rekommenderas att man upprättar ett gåvobrev där det framgår att pengarna som tas emot är en gåva utan förväntan på tjänster eller motprestationer i gengäld.
 • Tillfälliga skattelättnader: Under utmanande tider, som under 2020, införde Sverige tillfälliga skattelättnader för att stödja företag. Gåvor till anställda upp till 1 000 SEK var skattebefriade, vilket uppmuntrade till konsumtion och stödde lokala företag.

Att förstå skattekonsekvenserna av presentkort i Sverige är viktigt för både givare och mottagare. Även om presentkort är skattefria är det viktigt att vara medveten om eventuella internationella skattefrågor och krav på informella gåvor. Att hålla sig uppdaterad om tillfälliga skattelättnader kan också ge möjligheter till skatteeffektiva gåvor, vilket gynnar både privatpersoner och företag.

Varför är skattelagstiftningen för presentkort viktig?

Law Practice

Generering av ekonomiska intäkter:

 • En god förståelse av skattelagstiftningen för presentkort säkerställer att företag följer skattereglerna och bidrar till landets intäktsgenerering.
 • Genom att utfärda presentkort och korrekt rapportera deras värde deltar företagen i ekonomin och stöder den lokala handeln.

Förbättrad transparens:

 • Efterlevnad av skattelagstiftningen för presentkort främjar transparens i finansiella transaktioner mellan företag, anställda och kunder.
 • Transparent rapportering av presentkortsvärden som beskattningsbar inkomst främjar förtroende och ansvarighet inom affärsekosystemet.

Rättvisa i beskattningen:

 • Genom att följa skattelagstiftningen för presentkort säkerställs en rättvis beskattningspraxis som förhindrar skatteflykt och orättvisa fördelar.
 • Likabehandling av alla inkomstkällor, inklusive presentkort, främjar rättvisa i skattesystemet och minskar skillnaderna mellan skattebetalarna.

Rättslig efterlevnad och riskreducering:

 • Genom att förstå och följa skattelagstiftningen för presentkort minskar de juridiska riskerna för företag, inklusive böter, påföljder och juridiska tvister.
 • Bristande efterlevnad av skatteregler kan leda till försämrat anseende och juridiska skulder, vilket påverkar företagens långsiktiga hållbarhet.

Främjande av företagens sociala ansvar (CSR):

 • Efterlevnad av skattelagstiftningen för presentkort är i linje med företagens sociala ansvar (CSR) och visar på etiska affärsmetoder.
 • Företag som följer skattereglerna bidrar positivt till samhället genom att stödja statliga program och offentliga tjänster.

Förtroende hoskunder och anställda:

 • Transparenta skatteförfaranden skapar förtroende bland kunder och anställda, vilket stärker varumärkets anseende och lojalitet.
 • Kunder och anställda är mer benägna att samarbeta med företag som visar integritet och ansvarstagande i finansiella frågor.

Stimulerar ekonomisk aktivitet:

 • Genom att ge skattelättnader för gåvor till anställda vill Sverige stimulera den ekonomiska aktiviteten och stödja lokala företag under utmanande tider.
 • Företag spelar en avgörande roll för att driva ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen, vilket gör att efterlevnad av skatteregler är avgörande för det övergripande ekonomiska välståndet.

Förebyggande av skatteflykt och skattebedrägerier:

Att förstå skattereglerna för presentkort hjälper till att förhindra skatteflykt och skattebedrägerier och säkerställer att alla inkomstkällor rapporteras och beskattas korrekt.

En transparent beskattningspraxis avskräcker från bedrägliga aktiviteter och främjar lika villkor för företag och skattebetalare.

Regler för Presentkortsskatt i Sverige

Bakgrund: Tidigare saknade EU konsekventa momsbestämmelser för beskattning av presentkort, vilket ledde till olika tolkningar i medlemsländerna. Sverige hade inte heller några specifika momsregler för presentkort förrän EU föreslog enhetliga regler.

EU:s förslag och Sveriges svar: EU-kommissionen föreslog gemensamma bestämmelser för beskattning av vouchrar i momsdirektivet. Som svar föreslog det svenska finansdepartementet att den svenska mervärdesskattelagen skulle anpassas till EU-direktivet.

Olika typer av vouchrar:

 1. Vouchrar med ett enda syfte: Alla relevanta detaljer är kända vid köpet och momsskyldigheten inträder vid betalningen.
 2. Vouchrar för flera ändamål: Specifika detaljer kan saknas och momsskyldighet uppstår vid leverans av varor eller tjänster.

Beskattningsbar bas: För enfunktionsvouchrar är det den betalda ersättningen, medan det för flerfunktionsvouchrar är antingen den betalda ersättningen eller det monetära värde som anges på vouchern.

Påverkan på företag: Sektorer som detaljhandel och telekommunikation påverkas särskilt. Företagen måste säkerställa efterlevnad för att förhindra potentiella likviditetspåfrestningar.

Förväntade fördelar: Ändringarna syftar till att standardisera momsbehandlingen i hela EU och ge klarhet i beskattningen av vouchrar för att minimera snedvridningar på marknaden.

Dessa justeringar syftar till att förenkla momsreglerna, skapa klarhet för företagen och främja ett mer konkurrenskraftigt marknadslandskap.

Relaterat: Beskattning avpresentkort i Irland: En affärsguide

Den svenska marknaden för presentkort och incitamentskort

Swedish gift card and incentive card market

Källa: Den svenska marknaden för presentkort och bonuskort

digital rewards

Skicka en belöning till dig själv

Vill du se hur belöningen ser ut utan kostnad? Nu kan du skicka en mall till dig själv för att pröva på. Det tar bara ett klick så kan du se för dig själv vad vi erbjuder, det har aldrig varit enklare!

Fallstudier för att illustrera hur presentkortsbeskattning i Sverige fungerar i olika scenarier

Fallstudie 1: Belöningsprogram för företag

Scenario: Du är en del av ett dynamiskt multinationellt företag baserat i Sverige, och att nå dessa prestationsmål känns som att vinna på lotteri. Som en söt belöning får du presentkort genom företagets belöningsprogram. Men vad är skattescoopet?

 • Inkomstrapportering: Företaget delar ut värdet av presentkorten till de anställda som inkomst. Det är som en utsökt bonus som serveras på ett silverfat!
 • Anställdas deklarationer: Som anställd betraktas dessa presentkort som skattepliktig inkomst, så du måste deklarera deras värde. Det är det ansvarsfulla att göra i skattesammanhang.
 • Skatteavdrag: Men här är en ljusglimt: för företaget kan det vara avdragsgillt att ge presentkort som personalförmåner. Snacka om win-win för alla inblandade!

Fallstudie 2: Kundlojalitetsprogram

Scenario: Låt oss kliva in i skorna på en smart shoppare i Sverige. Du tjänar poäng till höger och vänster genom en butiks lojalitetsprogram, och dessa poäng kan lösas in mot presentkort. Men vad är skattehistorien här?

 • Inkomstrapportering: Butiken bokför värdet av presentkorten som inkomst från sin försäljning. Det är som att lägga till lite extra krydda i deras ekonomiska gryta!
 • Kunddeklarationer: Lyckligtvis behöver du som kund inte deklarera poängen som skattepliktig inkomst när du löser in dem mot presentkort. Dags att njuta av dessa belöningar utan skuldkänslor!
 • Skatteöverväganden: För butiken kan det dock ha skattekonsekvenser att erbjuda lojalitetsprogram, så de måste hålla koll på sin dokumentation.

Fallstudie 3: Presentkortets utgångsdatum och oanvända saldon

Scenario: Sist men inte minst, låt oss mysa med ett scenario direkt från din lokala favoritrestaurang. De säljer presentkort med utgångsdatum och möjlighet till kvarvarande saldon. Hur går det hela ut?

 • Inkomstrapportering: Restaurangen räknar upp värdet av sålda presentkort som inkomst, vilket håller deras finansiella poster salta och sunda.
 • Dans med utgångsdatum: Om presentkorten har ett utgångsdatum följer restaurangen reglerna för giltighetsperioden. Inga gamla rester här!
 • Oanvända saldon: Alla kronor som finns kvar på presentkorten efter en utsökt måltid kan behöva rapporteras som inkomst längre fram. Men var inte rädd – att erbjuda presentkort som en personalförmån kan vara ett skattebesparande drag för restaurangen.

Tips för Presentkortsskatt i Sverige

 • Förstå regelverket: Bekanta dig med de specifika regler som gäller för beskattning av presentkort i Sverige. Var medveten om rapporteringskraven för företag och deklarationsskyldigheten för mottagare.
 • För korrekta register: För detaljerade register över värdet och utfärdandet av presentkort. Denna dokumentation kommer att vara avgörande för skatteändamål och för att säkerställa efterlevnad av reglerna.
 • Kommunicera med mottagarna: Informera presentkortsmottagarna om deras skatteplikt. Råda dem att deklarera presentkortets värde som skattepliktig inkomst när så krävs och att tillhandahålla all nödvändig dokumentation som stöd för sin deklaration.
 • Övervaka utgångsdatum: Om dina presentkort har utgångsdatum ska du se till att reglerna om giltighetstid följs. Håll reda på eventuella oanvända saldon och följ lämpliga riktlinjer för att rapportera dem som inkomst.
 • Sök professionell rådgivning: Om du har några tvivel eller svårigheter när det gäller Presentkortsskatt i Sverige bör du överväga att rådfråga en skatteexpert eller revisor som är specialiserad på svenska skatteregler. De kan ge vägledning som är skräddarsydd för din specifika situation och hjälpa till att säkerställa att reglerna efterlevs.


  Relaterat: Sverige Presentkort: Den perfekta presenten för alla tillfällen

Motivera dina anställda med presentkort

Att motivera medarbetarna är avgörande för att upprätthålla en produktiv och engagerad personalstyrka. Ett effektivt sätt att motivera anställda är att använda presentkort. Här är några anledningar till varför presentkort kan vara ett bra verktyg för att motivera anställda:


What Is an Employee Reward

Personliga belöningar:

Med presentkort kan du erbjuda personliga belöningar till dina anställda. Genom att välja presentkort som stämmer överens med deras intressen eller preferenser visar du att du värdesätter och uppskattar deras individualitet.

brands

Flexibilitet och valfrihet:

Presentkort ger medarbetarna flexibilitet att välja belöningar som är meningsfulla för dem. Oavsett om det handlar om ett presentkort till favoritrestaurangen, en e-handlare eller ett spa kan medarbetarna välja något som de verkligen tycker om.

Employee Recognition Software

Konkret erkännande:

Presentkort ger ett konkret erkännande av medarbetarnas hårda arbete och prestationer. De kan se och känna belöningen, vilket ökar moralen och motivationen.

Healthy competition

Incitament för prestation:

Genom att använda presentkort som incitament för att uppnå prestationsmål kan du skapa en känsla av sund konkurrens och drivkraft bland dina anställda. De kommer att bli motiverade att uppnå sina mål för att förtjäna belöningarna.

Team building

Teambuilding och engagemang:

Presentkort kan också användas för att främja teambuilding och engagemang. Du kan till exempel anordna teamutmaningar eller tävlingar där medarbetarna kan tjäna presentkort tillsammans, vilket uppmuntrar till samarbete och kamratskap.

Kom ihåg att när du använder presentkort för att motivera medarbetarna är det viktigt att belöningssystemet är rättvist och transparent. Kommunicera tydliga kriterier för att tjäna presentkort och ge alla anställda lika möjligheter att delta. Genom att utnyttja kraften i presentkorten kan du inspirera och motivera dina anställda, vilket leder till ökad produktivitet och en positiv arbetsmiljö.

Slutsats

Sammantaget är det viktigt att förstå skattereglerna kring presentkort i Sverige för företag och privatpersoner. Genom att följa dessa regler kan företag undvika påföljder och juridiska problem samtidigt som de maximerar fördelarna med att använda presentkort som belöningar och incitament. Privatpersoner kan säkerställa att presentkortens värde deklareras som skattepliktig inkomst och dra nytta av skatteförmåner för välgörenhetsdonationer. Genom att hålla sig informerad och söka professionell rådgivning vid behov kan företag och privatpersoner navigera effektivt i presentkortsbeskattningen i Sverige och få ut det mesta av detta mångsidiga gåvoalternativ.

Rune Eirby Poulsen
Dann
morten sebastian simonsen

Låt oss ta en pratstund

Oavsett om du vill ha en demo, har en förfrågan eller bara vill prata om vår produkt – vi finns här för dig.
Boka en demo